شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تذکره شهدای کربلا - شهدای انصار
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۹۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث