شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ولایتعهدی امام رضا(ع)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۷۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فرخ پور لنگرودی، ایراندخت
مترجم:
شرحمباحث