شابک:
پژوهشی
عنوان: راهنمای دانشجویی دانشگاه گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث