شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مشاهیر گیلان (چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۸۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مظفری، رضا
مترجم:
شرحمباحث