شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: درآمدی بر شعر انگلیسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشمی، منصور
مترجم:
شرحمباحث