شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: توسعهطلبی تجاری انگلستان در حوزه خزر
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: یونوسووا اسلام زاده، لیلی
مترجم: ناصر دارایی
شرحمباحث