شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: از پانزده دریچه (نگاهی به فردوسی و شاهنامه او)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: تودوآ، ماگالی - یوسفپور , محمدکاظم
مترجم:
شرحمباحث