شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: عروض
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۸۰۰
تعداد صفحات: ۱۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث