شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: حاکم حکیم (چشماندازی از دیدگاههای حکومتی سعدی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۸۰۰
تعداد صفحات: ۸۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث