شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مبانی فلسفه اسلامی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۹۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۳۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: امینیان، محمد علی
مترجم:
شرحمباحث