شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مدخلی به آموزش زبان به شیوه ارتباطی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: لیتل وود، ویلیام
مترجم: سارا میرزایی
شرحمباحث