شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: آفرینش حیات (جلد ۱) (بررسی علمی تئوریهای منشاء حیات)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث