شابک:
پژوهشی
عنوان: معرفی انتشارات دانشگاه گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۶۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صنایع نادری، ایرج
مترجم:
شرحمباحث