شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: رجزهای یورشی در کلام حماسهآفرینان کربلا
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۶۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث