شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تکالیف گوش و چشم و زبان از دیدگاه اخلاق اسلامی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۱۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صدیق عربانی، یوسف
مترجم:
شرحمباحث