شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مبانی اخلاق اسلامی (جلد۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: امینیان، محمد علی
مترجم:
شرحمباحث