شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ایدز و ریشه یابی بحرانهای اخلاقی در غرب
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۹۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث