شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: کسایی مروزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۱۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳
شمار: -
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: تجربه کار، گیتی
مترجم:
شرحمباحث