شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: اصول نامه نگاری در انگلیسی (writting letters)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۷۰۰
تعداد صفحات: ۳۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بوستامانته، فلورسیتا
مترجم:
شرحمباحث