شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فیض ربانی در شناخت علوم قرآنی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صدیق عربانی، یوسف
مترجم:
شرحمباحث