شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: از زمزمه تا فریاد
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث