شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: دکتر محمد معین
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معین، علی
مترجم:
شرحمباحث