شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانه بروسه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: توفیق سبحانی، ه .
مترجم:
شرحمباحث