شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه خلاصه مقالات پنجمین همایش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۶۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث