شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مجموعه مقالات و سخنرانیهای هزاره کوشیار گیلی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۶۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۳۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: نصیری، محمد رضا
مترجم:
شرحمباحث