شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: بررسی نکتههای دشوار و مهم در قواعد عربی (جلد اول: صرف)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو , محمد رضا
مترجم:
شرحمباحث