شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ زبان فارسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۲۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: خائفی , عباس - دبیر , بابک
مترجم:
شرحمباحث