شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ پیامبر اسلام از هجرت تا وفات (چاپ سوم )
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: زاهدی توچایی , محمد حسن
مترجم:
شرحمباحث