شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: دستور زبان گرجی برای فارسی زبانان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۱۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گگوچادزه , لیلا .
مترجم: فردین کمایی
شرحمباحث