شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: زینه المدایح شرح قصیده فرزدق در مدح امام عارفان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: خویی , مصطفی ابن محمد ترک .
مترجم: دکتر خزانه دارلو
شرحمباحث