شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: صنعت گرایی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ترنر ؛ باری .آ
مترجم: دکتر چاوشیان
شرحمباحث