شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مدیریت کلاس درس
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: راگ , ای . سی
مترجم: دکتر فاطمه کریمی
شرحمباحث