شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: قطرالندی و بلالصدی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: یوسفی آملی، حسین
مترجم:
شرحمباحث