شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: گیله گب (فرهنگ گیلکی- فارسی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۳۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: نوزاد ، فریدون
مترجم:
شرحمباحث