شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: اصول و روش ترجمه
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۷۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دبیر، بابک
مترجم:
شرحمباحث