شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: درآمدی بر مباحث نبوت
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اسماعیلی, عطاء الله
مترجم:
شرحمباحث