شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: درسهای مکالمه و آزمایشگاه ۳ برای دانشجویان سال سوم رشته زبان و ادبیات عرب
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: خیری، محمود
مترجم:
شرحمباحث