شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات دوّمین همایش آلایندههای محیط زیست
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۴۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث