شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: متون نظم و نثر عربی از دوره جاهلی تا پایان اموی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو، محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث