شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زاهدی توچائی، محمد حسن
مترجم:
شرحمباحث