شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: آفرینش حیات جلد چهارم
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۱۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث