شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ ادبیات عرب از سقوط بغداد تا عصر حاضر
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو. محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث