شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: درسهای انشاء(۱) برای دانشجویان سال اول در رشته زبان و ادبیات عرب
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۴۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: خیری، محمود
مترجم:
شرحمباحث