شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث