شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ ادبیات دوره اول عباسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۱۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو، محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث