شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: اصول نامه نگاری انگلیسی (Writting letters)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: بوستامانته، فلورسیتا
مترجم:
شرحمباحث