شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تجزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۰۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۷۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پور محمد، رحمت
مترجم:
شرحمباحث