شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: روابط بین الملل
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: سیمبر، رضا
مترجم:
شرحمباحث