شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تحلیلی از زندگی و آثار دانشمندان اسلامی (جلد اول)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۱۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: غفاری، محمد هادی
مترجم:
شرحمباحث