شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: نگاهی بر علوم بلاغی در فن معانی، بیان، بدیع، عروض
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو، محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث